Poprzedni
Następny

Najczęściej zadawane pytania

Z czego wynika wysokość opłat za mieszkanie?

Opłaty za mieszkanie wynikają bezpośrednio z kosztów utrzymania nieruchomości.  

 

W jakim terminie należy wnosić opłaty do Spółdzielni?

Opłaty za bieżący miesiąc należy wnosić do ostatniego roboczego dnia miesiąca. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Spółdzielni. Od nieterminowych wpłat są naliczane odsetki ustawowe.

 

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami?

Potrzebę uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu należy zgłosić osobiście w biurze Spółdzielni w pokoju nr 3, telefonicznie pod numerem 25 792 28 36 (wew. 35) lub mailowo na adres sekretariat@podlasianka.com. Zaświadczenie jest wydawane bezpłatnie.

 

W jaki sposób ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek do Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 69. Wniosek można pobrać w zakładce „dokumenty do pobrania”. Przed złożeniem wniosku będzie konieczna wizyta w biurze Spółdzielni w pokoju nr 7 (księgowość) w celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz uzyskania zaświadczenia o stanie konta lokalu. Szczegółowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego można uzyskać na stronie www.cps.wegrow.pl lub pod nr telefonu: 25 792 20 57  lub  25 792 64 18.

 

Czy opłaty za mieszkanie można wpłacać przez internet?

Opłaty za mieszkanie można wnosić poprzez bankowość elektroniczną na rachunek 18 1020 4476 0000 8302 0017 2197. W tytule przelewu podając adres mieszkania lub nr identyfikacyjny.

 

Czy można sprawdzić wysokość zadłużenia przez internet?

Wysokość zadłużenia a także składniki opłat, można sprawdzić poprzez zalogowanie się do systemu eBOK na stronie www.podlasianka.com/ebok. Aby uzyskać dostęp do portalu E-BOK należy wypełnić podanie dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”, a następnie skan bądź możliwie dobrej jakości zdjęcie wysłać na adres gzm@podlasianka.com. Na podstawie podania zostanie utworzone konto, a hasło wraz z instrukcją logowania zostanie przesłane w wiadomości zwrotnej. Dostęp można uzyskać również osobiście u Administratora GZM w biurze Spółdzielni pokój nr 1.

Co zrobić, gdy potrzebuję zapasowy klucz do skrzynki na listy?

Należy zgłosić się do biura Spółdzielni pokój nr 1. Jeżeli zapasowy klucz będzie dostępny można go odpłatnie odebrać. W przypadku, gdy Spółdzielnia zapasowego klucza nie posiada możliwe jest zlecenie odpłatnej wymiany zamka przez konserwatora.

Czy mogę pozyskać dodatkowy brelok do otwierania drzwi wejściowych do budynku?

Pozyskanie dodatkowego breloka jest możliwe odpłatnie bezpośrednio u konserwatora, po wcześniejszym kontakcie z działem technicznym pod numerem telefonu 25 792 22 34.

Dlaczego muszę segregować odpady skoro wszystko wywożone jest tą samą śmieciarką?

Segregacja odpadów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości, w tym przypadku właścicieli lokali oraz Spółdzielni, która musi zapewnić odpowiednie pojemniki do segregacji w altanach śmietnikowych zgodnie z „UCHWAŁĄ NR XLI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa”. Kwestia późniejszego zagospodarowania odpadów leży w gestii odbiorcy odpadów.

Czy mogę usunąć grzejnik w mieszkaniu?

Spółdzielnia nie wyraża zgody na likwidację grzejników w pomieszczeniach innych niż kuchnia, a jedynie na ewentualną zmianę ich lokalizacji lub wymianę. Usunięcie grzejnika w kuchni jest możliwe ze względu na dużą emisję ciepła przez urządzenia kuchenne.

Co mam zrobić żeby wymienić grzejnik?

Wymianę grzejnika należy zgłosić na piśmie w sekretariacie Spółdzielni lub na adres gzm@podlasianka.com w celu ustalenia warunków technicznych. Wszelkie koszty związane z wymianą grzejnika ponosi lokator.

Co zrobić żeby poprawić wentylację w mieszkaniu?

 Chcąc poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu, należy przede wszystkim zapewnić właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, poprzez zapewnienie stałego napływu świeżego powietrza do lokalu. Zabronione jest zaklejanie kratek wentylacyjnych. Zaleca się, aby okna były wyposażone w nawiewniki, które dostarczą odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz. Wszystko to ma na celu uchronienie nas przed skutkami niedotlenienia i zadbania o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Chcę założyć klimatyzację w mieszkaniu, czy muszę zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

Wystarczy pisemne zgłoszenie zawierające lokalizację klimatyzatora (zakaz montażu na elewacji budynku i innych częściach wspólnych nieruchomości) oraz zgodę mieszkańców sąsiednich lokali.

Chcę wyburzyć ściany w lokalu, czy muszę zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

W przypadku prac remontowych polegających na wyburzeniu ścian właściciel lokalu zwraca się z wnioskiem do Spółdzielni o opinię. Pracownicy Spółdzielni weryfikują techniczne możliwości takiej rozbiórki.

Czy można umieszczać odpady budowlane po remoncie lokalu w wiatach śmietnikowych?

Nie można umieszczać odpadów budowlanych w wiatach śmietnikowych. W myśl „UCHWAŁY NR XLI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa” odpady budowlane objęte są obowiązkiem selektywnej zbiórki z zaznaczeniem konieczności indywidualnego ich dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W jaki sposób można zostać członkiem Spółdzielni?

Od 9 września 2017 członkiem Spółdzielni jest każdy kto posiada spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu. Oznacza to, że osoba, która nabyła prawo do lokalu mieszkalnego w chwili podpisania umowy staje się członkiem Spółdzielni.

 

Czy nabywając mieszkanie własne (tzw. odrębna własność) również staję się członkiem z mocy prawa?

W przypadku kiedy nabywamy mieszkanie na odrębną własność członkostwo jest dobrowolne. Konieczna jest wizyta w biurze Spółdzielni w pokoju nr 3 i wypełnienie deklaracji członkowskiej, która znajduje się w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

Jakie są korzyści z członkostwa?

Członkowie spółdzielni korzystają z pożytków uzyskiwanych przez Spółdzielnię z prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajmowanie lokali użytkowych lub garaży. Przychody te pomniejszają wnoszone przez członków opłaty.

 

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu?

Potrzebę uzyskania zaświadczenia należy zgłosić osobiście w biurze Spółdzielni w pokoju nr 3, telefonicznie pod numerem 25 792 28 36 (wew. 35) lub mailowo na adres sekretariat@podlasianka.com. Zaświadczenie jest wydawane bezpłatnie.

 

Czy z uzyskaniem członkostwa wiąże się konieczność wniesienia opłat?

Uzyskanie członkostwa jest całkowicie bezpłatne.

 

Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni?

W obradach Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć każdy, kto jest członkiem Spółdzielni lub pełnomocnik członka. Osoby niebędące członkami również mogą uczestniczyć w zebraniu, jednak bez prawa do głosowania.

GODZINY OTWARCIA BIURA:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

TELEFONY:
25 792 28 36
25 792 22 34
Zgłoszenia awarii telewizji kablowej
25 792 00 84
Infolinia czynna w dni robocze od 08:00 do 21:00,

w dni świąteczne i wolne od pracy od 10:00 do 20:00


TELEFONY ALARMOWE:
Hydraulik - 602 553 385
Elektryk - 662 062 077

E-MAIL:
sekretariat@podlasianka.com

ADRES:
07-100 Węgrów
ul. Stefana Żeromskiego 7

Numer REGON: 000492380
Numer NIP: 8240002706
Numer rachunku w PKO BP S.A. :
18 1020 4476 0000 8302 0017 2197

GODZINY PRACY KASY
KASA JEST CZYNNA OD 1 DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
ORAZ OD 25 DO OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO KAŻDEGO MIESIĄCA,
W POZOSTAŁE DNI KASA JEST NIECZYNNA.
PONIEDZIAŁEK od 10.00 do 17.00 przerwa od 14.00 do 14.15
WTOREK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
ŚRODA od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
CZWARTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
PIĄTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15

Opłaty za mieszkanie prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
PKO BP S.A O/WĘGRÓW:   18 1020 4476 0000 8302 0017 2197